Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Sanski Most
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.11.2014. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Sanski Most

 

-Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Vodi posebni upravni postupak; učestvuje u izradi rješenja i drugih akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina; donosi zaključke o održavanju usmenih javnih rasprava; održava usmene javne rasprave; vrši uviđaj na licu mjesta; obavlja radnje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, preuzimanja, dodjele i kompletiranja građevinskog zemljišta; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih akata iz nadležnosti službe; sastavlja izvještaje, informacije i obavještenja o činjenicama i podacima iz djelokruga radnog mjesta; provodi konkursnu proceduru i postupak dodjele zemljišta radi građenja; vodi evidenciju podnesenih žalbi; vodi internu evidenciju upravnih predmeta; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja sve druge poslove po nalogu Šefa odsjeka i Nečelnika službe i istim je odgovoran.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most br.01-02-1729/12 od 23.07.2012.god., i to:
-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Sanski Most: 212/14"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.