Prijem državnog službenika u Ministarstvu rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.02.2018. godine

 

 

 

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),  Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a objavljuje

 

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a

 

- Stručni suradnik za ekonomske poslove u oblasti socijalne skrbi u Sektoru za socijalnu skrb i prognane  – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: stručno obrađuje sistemska rješenja potrebnih za izradu proračuna Ministarstva u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb; prikuplja, evidentira, kontrolira, obrađuje i dokumentira podatke po zadnjoj metodologiji iz oblasti socijalne skrbi, skrbi sa obitelji s djecom, skrbi o civilnim žrtvama rata i povratnicima; izrađuje izvješća koja se odnose na izvršenje Proračuna Ministarstva u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb; vrši i druge poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.

 

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a i to:

- VSS/VII stupanj stručne spreme,  odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS bodova ili  drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, ekonomski fakultet

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci

- položen stručni upravni ispit/ispit općeg znanja

 

Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

 

Prijavljivanje na oglas:

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;

3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;

4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.

5. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:

-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat za vrijeme i nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i 

-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

 

Napomena:

(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti/poziva dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

 

Prijavu na oglas, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od 8 (osam)  dana  od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON

Ul.Gabijela Jurkića bb

80101 Livno

 

sa naznakom

„Interni oglas za  popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a »

broj:42/18

 

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                         V.D.    D I R E K T O R

 

                                                                                                  Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.