Prijem državnih službenika u Opštini Drvar
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.02.2018. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74. a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Drvar, objavljuje

 


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Opštini Drvar

 

01. Stručni saradnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i vrši obradu podataka prema metodološkim i drugim upustvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale u oblasti nabavke robe, vršenja usluga i radova; ostvaruje saradnju sa pravnim i fizičkim licima iz oblasti nabavke robe, vršenja usluga i radova; vrši administrativne poslove u vezi sa pripremom i objavljivanjem oglasa i tendera za nabavku robe, izvođenje radova i vršenje usluga; učestvuje u pripremi tendera i tenderske dokumentacije, oglašavanju i prikupljanju ponuda za nabavku robe i vršenje usluga i radova; pruža neposrednu stručnu pomoć Komisiji za provođenje postupka za izbor najpovoljnijih ponuda u postupku sprovođenja tendera (oglašavanje, prikupljanje ponuda, izrada tenderske dokumentacije i drugih poslova u vezi sa nabavkom robe, vršenjem usluga i radova); učestvuje u vođenju zapisnika o otvaranju ponuda i o odabiru najpovoljnijeg ponuđača; prati realizaciju i rokove ugovora o nabavci roba, usluga i radova sa ciljem obnavljanja procedura; obavlja poslove korespodencije sa službama za upravu, po predmetu nabavke roba, usluga i radova; vrši korespodenciju sa ponuđačima sa ciljem kvalitetnijeg okončanja postupka nabavki; vodi evidenciju o objavljenim tenderima, odnosno ponuđačima sa kojima opština ima saradnju u okviru javnih nabavki i evidenciju zaključenih ugovora po javnim nabavkama; priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za izradu propisa, akata i procedura u vezi sa javnim nabavkama; primjenjuje zakone i druge propise koji se odnose na javne nabavke roba, usluga i radova, kako bi se u cijelosti ostvarila svrha i predmet zakona i drugih propisa;
razvija, nadgleda i implementira politike i metodologije materijalnog knjigovodstva; provodi zakonske propise koji regulišu područje materijalnog knjigovodstva - inventura; izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje iz oblasti materijalnog poslovanja; vrši kvalitativnu, kvantitativnu i namjensku kontrolu izvršenih javnih nabavki robe, usluga i radova prema zaključenim ugovorima; vrši nadzor i kontrolu izvršenog popisa, obračuna amortizacije i revalorizacije, otpisa stalnih sredstava i sitnog inventara; formira i ažurira knjigovodstvenu analitičku evidenciju svih promjena na osnovnim (stalnim) sredstvima, sitnom inventaru, potrošnom materijalu i dobavljačima; stara se o naplati prihoda definisanih u administrativnim i komunalnim taksama i naknadama iz njegovog djelokruga rada; izrađuje godišnje, polugodišnje, mjesečne, a na zahtjev i sedmične izvještaje o radu i podnosi ih pomoćniku opštinskog načelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku načelnika Službe.

02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i rješava po zahtjevima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika socijalne pomoći, lica koja su navršila 65 godina života i redovnih đaka i studenata koji nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu po drugom osnovu; prati stanje u oblasti zdravstva, te izrađuje odgovarajuće izvještaje i informacije sa prijedlozima mjera za unapređenje rada i kvalitete usluga zdravstvenih ustanova prema potrebama stanovništva, a u okvirima nadležnosti i prema mogućnostima Opštine; na prijedlog pedagoga Osnovne škole priprema potrebnu dokumentaciju za kategorizaciju učenika sa smetnjama u razvoju ( uzimanje izjave roditelja, sačinjavanje socijalne anamneze, pribavljanje nalaza za dijete), kompletira predmet i isti dostavlja stručnoj komisiji za kategorizaciju u Livnu; na osnovu prijedloga prvostepene stručne komisije donosi nacrte rješenja o nastavku školovanja po prilagođenom nastavnom planu i programu; prikuplja, analizira, obrađuje podatke i utvrđuje stanje u oblasti zdravstva sa aspekta kvalitete usluga iz djelatnosti zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou; sarađuje sa MUP-om, sudom i zdravstvenim ustanovama po pitanju maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici i nasilja u školama; vodi službenu evidenciju o korisnicima prava na zdravstvenu zaštitu, vodi prijave i odjave prava, te vrši izdavanje zdravstvenih knjižica za korisnike socijalne pomoći i lica preko 65 godina života i redovne učenike i studente koji nemaju osiguranje po drugom osnovu; vrši smještaj u odgovarajuću ustanovu djece i odraslih; vrši izradu izvještaja i informacija iz nadležnosti zdravstvene zaštite; prikuplja podatke i pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima u lokalnoj zajednici; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku načelnika Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i to:
Za poz 01.
- VSS, VII stepen, odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova), diplomirani ekonomista-menadžer,
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poz 02.
- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ( najmanje 180 ECTS bodova ) društvenog smjera,
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Drvar-
Broj: 6/18"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.