Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem volontera (SSS) u Agenciji za državnu službu Federacije BiH
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 14.01.2013. godine


Na osnovu člana 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-5-189/12 od 21.05.2012. Agencija za državnu službu Federecije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za prijem volontera u Agenciji za državnu službu Federacije BiH

 

-Volonter - SSS, sa završenom Ekonomskom školom ili Gimnazijom - 1 (jedan) izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

- SSS - završena Ekonomska škola ili Gimnazija

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti nakon sticanja diplome SSS (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda)

Izbor i prijem volontera izvršit će se na način propisan u odredbama člana 23. do 26. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena: Volonterski rad traje šest mjeseci.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog oglasa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni oglas za prijem volontera u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, broj: 01-34-8-589/12 "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.