Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 2
Svim stranicama: 26
 
     
 
Agencija za državnu službu FBiH

Vlada Federacije BiH je u septembru 2003. godine donijela Uredbu o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH („Službene novine FBiH", broj 48/03), kojom se uređuje djelokrug, organizacija i rukovođenje Agencijom. Uspostava Agencije je, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), počela imenovanjem Komisije za izbor direktora Agencije.

Imenovanje direktora Agencije izvršeno je na sjednici Vlade, održanoj 04. marta 2004.godine. Agencija je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u FBiH. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba, koja se sastoji od šest osnovnih unutarnjih organizacionih jedinica:

• Ured direktora Agencije
• Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu
• Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru
• Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici
• Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
• Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije sistematizovano je ukupno 62 radnih mjesta, od čega je 47 radnih mjesta državnih službenika, odnosno 75,81% i 15 radnih mjesta namještenika, odnosno 24,19%. Trenutno je popunjeno 56 radnih mjesta, od čega je 43 radnih mjesta državnih službenika i 13 radnih mjesta namještenika.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE

U skladu sa članom 64. stav 1.Zakona o državnoj službi, Agencija svoje redovne aktivnosti usmjerava na izvršavanje sljedećih poslova:
• Revizija radnih mjesta državnih službenika u Federaciji BiH u skladu sa članom 67.Zakona o državnoj službi;
• Utvrđivanje jedinstvenih kriterija, pravila i postupaka selekcije, imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji u skladu sa Zakonom o državnoj službi;
• Planiranje i realizacija procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev i u skladu sa potražnjom organa državne službe;
• Organizacija i realizacija stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe;
• Pružanje stručne pomoći organima državne službe u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavljanje i vođenje registra državnih službenika;
• Ostali poslovi i zadaci propisani Zakonom o državnoj službi.

VIZIJA AGENCIJE

• Obezbijediti profesionalnu, depolitiziranu i efikasnu državnu službu sposobnu da pruži kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama FBiH

MISIJA AGENCIJE

• Jačati povjerenje građana prema Vladi FBiH kroz obezbjeđivanje kvalitetnih usluga od strane organa državne službe
• Promicati najviše etičke standarde u radu državnih službenika kroz stalnu edukaciju i obuku
• Modernizirati praksu menadžmenta ljudskih potencijala kako bi se postigla veća efikasnost i motiviranost državnih službenika
• Zagovarati novu radnu kulturu zasnovanu na učinkovitosti pojedinca, obavezi stalnog usavršavanja i aktivnog učešća u unapređenju radnih procesa

MOTO AGENCIJE

• Integritet - pridržavanje etičkih načela u radu (profesionalizam, transparentnost, neovisnost)
• Uslužnost - stalno nastojanje da se Federaciji BiH i njenim građanima pruže kvalitetne usluge
• Efikasnost - orijentiranost ka ostvarivanju što boljih rezultata u radu kroz individualnu kreativnost optimalno korištenje resursa

GLAVNI CILJEVI AGENCIJE

• Javna uprava kao servis građana i preduzeća-usmjerenost ka strankama
• Ukidanje administrativnih prepreka, ukidanje birokratizma i birokratske arogancije
• Otvoreno, odnosno transparentno djelovanje uprave
• Razvoj e-uprave
• Smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi
• Štedljiva državna uprava
• Moderan model upravljanja kadrovskim resursima
• Profesionalizacija uprave sa posebnim akcentom na menadžmentu
• Kvalitet i poslovna odlučnost u upravi
• Model za mjerenje uspješnosti organa uprave

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.