Obuku „Disciplinski postupak“ pohađalo 68 državnih službenika
 

Zenica-Mostar, 4. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja 2017. godine - organizirala je dvije jednodnevne obuke o temi „Disciplinski postupak".

Obuka su održane u Zenici 29. novembra i Mostaru 30. novembra.

Svrha održavanja obuke je bila razmjena informacija, te jačanje mreže praktičara u oblasti primjene propisa, a vezano za postupak sprovođenja disciplinskog postupka.

Ciljnu grupu su činili uposlenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su predloženi u ime organa za članove disciplinske komisije i imenovani medijatori.

Obuka je „tretirala" sljedeće sadržaje: a) pravni okvir kojim se uređuje disciplinska odgovornost, povrede službene dužnosti i disciplinske mjere sa akcentom na nedostatke pravnog okvira - disciplinska prijava, disperzija postupka kroz ulogu medijatora, prvostepeni postupak, rokovi zastare i problem njegovog provođenja zbog dostave rješenja; b) disciplinska komisija, problem njenog funkcioniranja i uloga ADSFBiH sa osvrtom na problem rada ADS-a FBiH zbog otežane komunikacije i koordinacije sa drugim organima državne službe u pogledu provođenja disciplinskog postupka; c) kantonalni propisi o vođenju disciplinskog postupka.

Ukupno je 68 državnih službenika pohađalo obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Mostaru.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.